Arhetipski pokret-uspravljanja tela je baza za razvoj Trunk Extension refleksa i Perez refleksa a potom -razvojem kontrolisanih pokreta sa namerom(intencijom) će biti pokret koji nam omogućava da dohvatimo knjigu sa police.

Na osnovu istraživanja i dugogodišnjeg iskustva Dr.Masgutova je došla do zaključka da deca i odrasli koji imaju odredjene deficite u svojim psihomotornim veštinama su u direktnoj vezi sa slabim razvojem primarnih obrazaca pokreta (arhetipskih pokreta).

Mnoge individue izmedju 4 i 15 godina imaju slabu koncentraciju i memoriju kod slabo razvijenih „Cor flexion-extension“arhetipskih pokreta i rotacije tela oko svoje ose.

Osobe sa dijagnostikovanim poremećajem pažnje i slabim abstraktnim mišljenjem imaju slab razvijen Trunk Extension arhetipski pokret. Slabe manuelne veštine su u vezi sa slabim razvojem homologih arhetispkih pokreta.

ARHETIPSKI POKRETI

ARHETIPSKI POKRETI SU GLOBALNI, GENERALIZOVANI MOTORNI OBRASCI U NAŠEM MOTORNOM SISTEMU.

Predstavljaju gentski odredjene pokrete. Razvijaju se u precizno odredjenom redosledu još u maminom stomaku.

Pravilno razvijeni pokreti postavljau kvalitenu bazu za razvoj primitivnih refleksa.

Ukoliko nisu razvijeni na pravilan način i sami primitivni refleksi nisu u mogućnosti da se razviju na pravilan način.