MASGUTOVAMETODA

Arhetipski pokreti

Arhetipski pokreti predstavljaju bazu za razvoj primitivnih refleksa a kasnije za razvoj intencionih ,kontrolisanih pokreta.

Taktilna intergracija

Koža je naš najveći organ

Neurostrukturalna integracija

Omogućava pripremu nerava-mišića-ligamenata za kvalitetniju integraciju primitivnih refleksa kroz MNRI program.

Integracija ručnih refleksa

Motorika, manuelne veštine, govor

Miofacialna integracija

Refleksi lica

MNRI metoda

Masguotva, Neuro, Refleksna, Integracija

Arhetipski pokreti

Arhetipski pokret-uspravljanja tela je baza za razvoj Trunk Extension refleksa i Perez refleksa a potom -razvojem kontrolisanih pokreta sa namerom(intencijom) će biti pokret koji nam omogućava da dohvatimo knjigu sa police.

More

Taktilna intergracija

Koža prima informacije iz spoljašnjeg sveta i prenosi ih do centralnog nervnog sistema u kom se obradjuju informacije.

More

Neurostrukturalna integracija

More

Integracija ručnih refleksa

More

Miofacialna integracija

Facijalni refleksi (REFLEKSI LICA) ne samo da utiču na funkciju struktura u području lica, već učestvuju u razvoju čitavog tela.

More

MNRI

Tradicionalna teroija refleksa se odnosi na to da su oni prioriteno zaduženi za preživljavanje a inhibišu se noramlnim motornim razvojem.

More